Tickets. Met of zonder het hotel.

.

Privacyverklaring

Dit privacybeleid legt u de aard, de omvang en het doel uit van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna te noemen "Gegevens") binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheden, zoals ons Social Media Profile (hierna te noemen gezamenlijk "Onlineaanbod"). Voor de gebruikte begrippen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de basisbeschikking gegevensbescherming (DSGVO).

verantwoordelijk

Holger Miebach
Thurner Str. 30
51069 Keulen Duitsland
E-Mailadresse:info@ticketpool.de
Houder: Holger Miebach
Link naar het impressum: http://www.ticketpool.de/tickets/contact.de

Types verwerkte gegevens:

- inventarisgegevens (bv. namen, adressen).
Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
Inhoudgegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's).
Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

categorieën van betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod (hierna in het kort ook "gebruikers" genoemd).

doel van verwerking

- Verstrekken van het onlineaanbod, van de functies ervan en van de inhoud.
Contactaanvragen beantwoorden en communiceren met gebruikers.
Veiligheidsmaatregelen.
Reikwijdtemetingen/marketing

terms gebruikt

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer hij direct of indirect, met name door toekenning van een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificatie (bv.B. Cookie) of op een of meer bijzondere kenmerken die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

"verwerking": elke bewerking of reeks van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens. De term gaat een heel eind en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

"4. "pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.

"Onder "profilering" wordt verstaan elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van dergelijke gegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

Verantwoordelijk": de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

"verwerker": de natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, de instelling of het lichaam die of dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

In overeenstemming met artikel 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van het DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, alsmede voor het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel 6, lid 1, onder c), van het DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van het DSGVO als rechtsgrondslag.

beveiligingsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat op het risico is afgestemd, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, het type, de reikwijdte, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en de ernst ervan voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, overeenkomstig artikel 32 DSGVO.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle uit te oefenen op de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede op de toegang, de invoer, de doorgifte, de beschikbaarheidsbeveiliging en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op het in gevaar brengen van gegevens te waarborgen. Bovendien houden wij al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het beginsel van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbescherming vriendelijke presets (Art. 25 DSGVO).

samenwerking met contractverwerkers en derden

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens doorgeven aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden), als wij deze aan hen overdragen of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, dan is dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv.B. indien de overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, op grond van artikel 6, lid 1, onder b DSGVO vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst, stemt u hiermee in, dan voorziet een wettelijke verplichting hierin of op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, etc.).

Indien wij op basis van een zogenoemd "orderverwerkingscontract" de verwerking van gegevens aan derden opdragen, gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

Transmissies naar derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, zal dit alleen plaatsvinden indien dit gebeurt ter nakoming van onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten we de gegevens alleen in een derde land achter als de speciale vereisten van Art. 44 e.v. Proces DSGVO. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bv. voor de VS door het "privacyscherm") of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde "modelcontractbepalingen").

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te vragen, alsook om verdere informatie en een kopie van de gegevens conform Art. 15 DSGVO.

Zij hebben navenant. Conform artikel 16 van het DSBER heeft u het recht om de invulling van uw gegevens of de verbetering van uw onjuiste gegevens te vragen.

Conform art. 17 DSGVO heeft u het recht om onmiddellijke verwijdering van relevante gegevens te eisen of een beperking van de verwerking van de gegevens conform art. 18 DSGVO.

U heeft het recht te verlangen dat de door u aan ons verstrekte gegevens conform art. 20 DSGVO worden ontvangen en te verlangen dat deze aan andere verantwoordelijke personen worden doorgegeven.

Overeenkomstig artikel 77 van het DSGVO hebben zij ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt het recht verleende toestemmingen overeenkomstig art. 7 lid 3 DSGVO met ingang van de toekomst

rechtvan herroeping

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

cookies en bezwaarrecht voor direct mail

"Cookies" zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt in de eerste plaats gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een onlineaanbod. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod heeft verlaten en zijn browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een onlineshop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden "permanent" of "persistent" genoemd en blijven ook na het afsluiten van de browser opgeslagen. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen wanneer gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de belangen van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden opgeslagen in een dergelijke cookie. Cookies van derden" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het onlineaanbod (anders, als het alleen cookies van derden zijn, worden ze "eerstepartijencookies" genoemd).

Wij kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en dit verduidelijken in het kader van onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketing doeleinden kan voor een groot aantal diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, via de US site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU site http://www.youronlinechoices.com/ worden gemeld. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met Art. 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring van gegevensbescherming, zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland wordt de opslag met name uitgevoerd voor een periode van tien jaar overeenkomstig § 147, lid 1, onder AO, artikel 257, lid 1, onder 1, nr. 1 en 4, lid 4, onder HGB (boeken, bescheiden, beheersverslagen, boekhoudbescheiden, handelsportefeuilles, documenten die van belang zijn voor de belastingheffing, enz.

Overeenkomstig de wettelijke vereisten in Oostenrijk wordt opslag met name gedurende 7 jaar uitgevoerd overeenkomstig § 132 (1) van het BAO (boekhoudkundige bescheiden, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, bedrijfsdocumenten, staat van inkomsten en uitgaven, enz.

Zakelijke verwerking

Onitieel verwerken we
Contractgegevens (bijvoorbeeld object, looptijd, afnemerscategorie).
Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, prospecten en zakenpartners voor het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Order processing in de online shop en klantrekening

Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van de bestelprocessen in onze online shop om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering.

De verwerkte gegevens omvatten voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die bij de verwerking betrokken zijn, zijn onder meer onze klanten, belanghebbenden en andere zakelijke partners. De verwerking vindt plaats met het oog op het verlenen van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een onlineshop, facturering, levering en klantenservice. Wij gebruiken sessiecookies voor het opslaan van de inhoud van het winkelwagentje en permanente cookies voor het opslaan van de inlogstatus.

De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub b (uitvoering orderprocessen) en c (wettelijk verplichte archivering) DSGVO. De informatie gemarkeerd als nodig is om vast te stellen en uit te voeren van het contract. Wij verstrekken de gegevens alleen aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke vergunningen en verplichtingen aan juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen verwerkt in derde landen als dat nodig is voor de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld op verzoek van de klant bij levering of betaling).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun orders te bekijken. Tijdens het registratieproces wordt de vereiste informatie aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet geïndexeerd worden door zoekmachines. Indien een gebruiker zijn gebruikersaccount heeft beëindigd, worden zijn gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, mits opslag om commerciële of fiscale redenen noodzakelijk is overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c DSGVO. De gegevens in het klantenaccount blijven tot hun verwijdering met latere archivering in het geval van een wettelijke verplichting. Het is aan de gebruikers om hun gegevens op te slaan voor het einde van het contract als ze hebben opzegging.

Bij de registratie, herregistratie en het gebruik van onze online services slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De gegevens worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen en de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Het doorgeven van deze gegevens aan derden vindt in beginsel niet plaats, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze aanspraken of er een wettelijke verplichting bestaat conform art. 6 Abs. 1 sub c DSGVO.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van gegevensopslag wordt om de drie jaar opnieuw bekeken; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen, de verwijdering vindt plaats na het verstrijken (einde van het handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar) opslagverplichting).

Externe betalingsdienstaanbieders

"ts-muster-content">Wij maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders via wier platformen de gebruikers en wij betalingstransacties kunnen verrichten (bv, elk met een link naar het privacybeleid, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)
.
In het kader van de uitvoering van overeenkomsten schorsen wij de betalingsdienstaanbieders op grond van artikel 6 lid 1 sub b. DSGVO. Voorts nemen wij externe betalingsdienstaanbieders in dienst op grond van onze gerechtvaardigde belangen ingevolge artikel 6, lid 1, onder b). DSGVO om onze gebruikers effectieve en veilige betaalmogelijkheden te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en cheques, alsook informatie over contracten, totalen en ontvangers. Deze informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en opgeslagen. Dit betekent dat wij geen account- of creditcardinformatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden geven de betalingsdienstaanbieders de gegevens door aan kredietbeoordelaars. Het doel van deze overdracht is de identiteit en kredietwaardigheid te verifiëren. Wij verwijzen hiervoor naar de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

Voor betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve betalingsdienstaanbieders van toepassing, die op de respectieve websites of in de transactietoepassingen kunnen worden geraadpleegd. Wij verwijzen hier ook naar voor verdere informatie en voor het doen gelden van intrekkingsrechten, informatie en andere belanghebbenden.

Google Analytics

Wij vertrouwen op onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f). DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruikers wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online-aanbod en om ons verdere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het gebruik van het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering is ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal verminderen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies verhinderen door hun browsersoftware hierop in te stellen; gebruikers kunnen Google ook verhinderen de door het cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod en de verwerking van deze gegevens door Google te verzamelen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren is te vinden in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of anoniem gemaakt.
Uitschakelen Google Analytics >

Google AdWords en conversiemeting

Wij gebruiken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Google is gecertificeerd op basis van de Privacy Shield Agreement en biedt daarom de garantie te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wij gebruiken het online marketingproces Google "AdWords" om advertenties in het Google Advertising Network te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, in video's, op websites, etc.) zodat ze worden weergegeven aan gebruikers die een verondersteld belang in de advertenties hebben. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod meer specifiek weer te geven om gebruikers alleen advertenties te presenteren die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd is in andere online aanbiedingen, wordt dit "remarketing" genoemd. Bij de toegang tot onze en andere websites waarop het Google Advertising Network actief is, voert Google direct een code van Google uit en worden (her)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker bezoekt, welke inhoud hij interesseert en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en nadere informatie over het gebruik van het onlineaanbod.

We ontvangen ook een individuele "conversiecookie". De informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. We zien echter alleen het totaal aantal anonieme gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de namen of e-mailadressen van gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante data-cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent vanuit het oogpunt van Google dat de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie houder, ongeacht wie deze cookie houder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De verzamelde informatie over de gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, mogelijke instellingen en bezwaren is te vinden in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Gericht met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke